Regulamin XXII Bałtyckich Dni Kardiologii
Hotel Radisson Blu Hotel Szczecin
Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin
 
§1.
Postanowienia ogólne
 
1.1  Bałtyckie Dni Kardiologii zwane w dalszej części regulaminu „Dniami”, odbędą się w dniach 2-3 października 2020 r. w Radisson Blu Hotel, Szczecin, plac Rodła 10, 70-419 Szczecin.
1.2 Dni obsługuje firma LPT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 126/128, NIP 728 274 00 06 zwana
w dalszej części Biurem Organizacyjnym Dni.
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Dniach  i obowiązują  wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami Dni są lekarze kardiolodzy oraz lekarze innych specjalizacji.
1.5 Oficjalny serwis internetowy Dni znajduje się pod adresem: www.baltyckiednikardiologii.com.pl
1.6 Koszt udziału w Dniach wynosi:
- 350 zł brutto dla wszystkich uczestników, którzy zarejestrują się i opłacą swój udział do 15.06.2020 r. 
- 500 zł brutto dla wszystkich uczestników, którzy zarejestrują się i opłacą swój udział do dnia 31.08.2020 r.
- 700 zł brutto, dla wszystkich uczestników, którzy zarejestrują się i opłacą swój udział do dnia 27.09.2020 r. 
- 800 zł brutto, dla wszystkich uczestników, którzy zarejestrują się i opłacą swój udział na miejscu konferencji.
Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, każdy Uczestnik pokrywa go we własnym zakresie.

§2
Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa w Dniach.
 2.1 Warunkiem udziału w Dniach jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Dni http://baltyckiednikardiologii.com.pl/rejestracja oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Cena za uczestnictwo w Dniach liczona jest na podstawie stawek wynikających z cennika dostępnego na stronie wydarzenia obowiązujących w dniu zapłaty. Uczestnictwo w Dniach można również zgłosić osobiście w recepcji w czasie trwania wydarzenia tj. 2-3 października 2020 r.
2.2 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Dniach za pośrednictwem serwisu internetowego http://baltyckiednikardiologii.com.pl/rejestracja  upływa 27.09.2020 r.
2.3 Biuro Organizacyjne Dni zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby Uczestników oraz wcześniejszego zakończenia rejestracji.
2.4 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Dniach. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Dniach winna być dokonana w formie elektronicznej na adres: biuro@baltyckiednikardiologii.com.pl
2.5 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Dniach:
 
a) gdy Biuro Organizacyjne otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 dniu przed rozpoczęciem Dni, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty, jednakże pomniejszona ona będzie o 25% wartości całości wpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.
 
b) gdy Biuro Organizacyjne otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30 dniu przed rozpoczęciem Dni lub później, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w Dniach.
 
 
§3
Postanowienia końcowe
 
3.1 W przypadku, gdy Dni nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Biura Organizacyjnego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Dniach.
3.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Dniach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Biura Organizacyjnego Dni.
3.3 Zgłoszenie uczestnictwa w Dniach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Biurem Organizacyjnym Dni.
3.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3.5  Dni mają charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504).
3.6 Biuro Organizacyjne Dni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Dni.
3.7 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związanych z Dniami.
3.8 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej http://baltyckiednikardiologii.com.pl/
3.9 Biuro Organizacyjne Dni ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej http://baltyckiednikardiologii.com.pl/
 

Partnerzy